Artykuł pochodzi ze stronny
Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II w Miastku

Nabór do Konkursu Grantowego "Granty PPGR"

Burmistrz  Miastka informuje, że został ogłoszony nabór do Konkursu Grantowego Cyfrowa Gmina - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym –„Granty PPGR”, mający na celu wsparcie w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego dla dzieci z rodzin, w których krewni w linii prostej (rodzice, dziadkowie, pradziadkowie i opiekunowie prawni) pracowali w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej. Grant skierowany jest  do gmin,
w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej dla dzieci uczących się w szkołach podstawowych, średnich i zawodowych.

Warunkiem uzyskania wsparcia jest złożenie oświadczenia wskazującego, że uczeń:

 1. zamieszkuje miejscowość, w której funkcjonowało zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej,
 2. jest członkiem rodziny – krewnym w linii prostej z rodzicem (dziadkowie, pradziadkowie/opiekunem prawnym), który pracował niegdyś w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej i zamieszkiwał w miejscowości objętej PPGR;
 3. nie otrzymało na własność, w drodze użyczenia, w ostatnim roku oraz roku poprzedzającym rok złożenia przedmiotowego wniosku (tj. w roku 2020 i 2021), komputera stacjonarnego lub przenośnego będącego laptopem zakupionym ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania zakupu tych rzeczy;

Przyznanie dofinansowania będzie uzależnione od miejsca zamieszkania ucznia, zgodnie z pozytywną opinią Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa wskazującą wykaz miejscowości, w których funkcjonowały państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej.

Zgodnie z regulaminem konkursu grantowego Gmina Miastko, aby mogła skorzystać z grantu musi zebrać oświadczenia rodziców/opiekunów prawnych oraz uczniów szkoły średniej, którzy osiągnęli pełnoletność, na podstawie których zostanie sporządzony wniosek.

W związku z powyższym osoby, które chcą przystąpić do konkursu muszą złożyć stosowne oświadczenie w terminie
do 22 października 2021 r.:

 1. dzieci zamieszkujące na terenie Gminy Miastko uczące się w publicznej szkole podstawowej na terenie Gminy Miastko – w swojej szkole,
 2. dzieci i młodzież zamieszkujące na terenie Gminy Miastko uczące się w szkołach innych niż określone w punkcie
  1 – w Biurze Podawczym w Urzędzie Miejskim w Miastku,
 3. osoby pełnoletnie zamieszkujące na terenie Gminy Miastko, pobierające naukę szkolną (nie dotyczy studentów)
   – w Biurze Podawczym w Urzędzie Miejskim w Miastku.  

W przypadku uzyskania dofinansowania w wysokości mniejszej od wnioskowanej przez Gminę Miastko o kolejności przyznania sprzętu będzie decydowała kolejność składania  oświadczeń.

 

Szczegółowych informacji można uzyskać w Wydziale Rozwoju Gospodarczego w Urzędzie Miejskim w Miastku,
ul. Grunwaldzka 1, pokój 15 lub pod numerem telefonu 59 857 07 31i 59 857 07 32.

 

Niezbędne załączniki do złożenia (do pobrania na stronie internetowej www.miastko.pl ):

 1. Oświadczenie dla rodzica/opiekuna prawnego.
 2. Oświadczenie dla ucznia szkoły średniej, który osiągnął pełnoletność.
 3. Oświadczenie o wyborze sprzętu komputerowego
 4. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych rodzica/opiekuna prawnego (składana łącznie z oświadczeniem 1 i 3).
 5. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych osoby pełnoletniej (składana łącznie z oświadczeniem 2 i 3).

data publikacji: 2021-10-14 00:00:00