Procedury funkcjonowania Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II w Miastku w okresie zagrożenia epidemicznego COVID – 19

 2020-08-30 00:00:00  |  Celina Król  |      

Proszę zapoznać się z procedurami obowiązującymi w naszej szkole:

 

Organizacja zajęć w szkole:

1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w całkowitej izolacji.

2. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.

3. Przy wejściach do budynku szkoły zamieszczone są informacje o obowiązku dezynfekowania rąk oraz instrukcje użycia środka dezynfekującego. Wszystkim wchodzącym do budynku szkoły umożliwione jest korzystanie z płynu do dezynfekcji rąk.

        a. Wejście główne – dla uczniów klas I oraz IV-VIII

        b.  Wejście boczne (przy sali nr 23 od strony dziedzińca wewnętrznego) – dla „zerówek” oraz klas II- III.

4.  Opiekunowie odprowadzający dzieci z „zerówek” i klas I mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły, zachowując zasady:

        a.  1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,

        b.   dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,

        c.   dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,

        d.    opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).

5.  W miarę możliwości w szkole ograniczone jest przebywanie osób z zewnątrz do niezbędnego minimum (obowiązuje stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych).

6.  W szkole zapewniono sposoby szybkiej, skutecznej komunikacji z opiekunami uczniów.

7.  Szkoła posiada co najmniej 1 termometr bezdotykowy, który jest dezynfekowany po użyciu w danej grupie.

8.  Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać
na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, należy odizolować ucznia w odrębnym pomieszczeniu (sala 142), zapewniając min. 2 m odległości od innych osób, i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności odebrania ucznia ze szkoły (najlepiej własnym środkiem transportu). W przypadku braku kontaktu z opiekunem dziecka należy wezwać pogotowie.

9.  W miarę możliwości organizuje się pracę i koordynację szkoły w taki sposób, który umożliwi zachowanie dystansu między osobami przebywającymi na terenie szkoły, szczególnie w miejscach wspólnych i ograniczy gromadzenie się uczniów na terenie szkoły (np. różne godziny przerw w klasach I-III lub zajęć na boisku) oraz unikanie zmiany pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia.

10.  Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.

11.  Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować, należy usunąć lub uniemożliwić do nich dostęp.

12.  Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.

13.  Zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego uczeń przynosi ze sobą odpowiednią ilość wody do picia.

14.  Należy wietrzyć sale, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę, w czasie każdej przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.

15.  Należy zwracać uwagę uczniów na regularne mycie rąk wodą z mydłem, szczególnie po wejściu do szkoły, przed jedzeniem, po skończonej toalecie i po powrocie ze świeżego powietrza.

16.  Nauczyciele w klasach I-III organizują przerwy dla swoich uczniów w interwałach adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 45 min.

17.  W miarę możliwości uczniowie korzystają z pobytu na świeżym powietrzu na terenie szkoły, w tym w czasie przerw.

18.  Uczniowie zachowują dystans społeczny, nie grupują się w szatni ani podczas przechodzenia korytarzem szkolnym.

19.  Lekcje w klasach 1 – 8 będą odbywać się w jednej klasopracowni (oprócz: informatyki, języka angielskiego w klasie z podziałem na grupy oraz WF-u):

          1a – 46, 1b – 44, 2a – 13, 2b – 14, 3a – 24, 3b – 26, 3c – 20,

          4a – 133, 5a – 110, 6a – 117, 6b – 145, 7a – 109, 7b – 113, 8a – 141, 8b – 143.

20.  Organizacja przerw w szkole: Stałym miejscem przebywania podczas przerw (oprócz możliwości wyjścia na wyznaczony przez nauczyciela rewir na dworze) jest:

        - Dla uczniów klas I-III – parter

        - Dla uczniów klas IV-VIII – I piętro

21.  Podczas przerw przy sprzyjających warunkach atmosferycznych uczniowie młodszych klas przebywają na świeżym powietrzu na wewnętrznym dziedzińcu i placu zabaw.

22.  Podczas przerw w razie niepogody uczniowie przebywają w wyznaczonych strefach w okolicy wyznaczonej klasopracowni:

          Klasy 1a, 1b – lewa część auli, klasy 2a, 2b – prawa część auli, klasy 3a, 3b, 3c – na parterze w prawym skrzydle szkoły w okolicach swoich klas;

          klasa 4a – I piętro koło s. 133, klasa 5a – koło s. 110, kl. 6a – koło s. 117, kl. 6b – koło s. 145, kl. 7a – koło s. 109, kl. 7b – kolo s. 113,

          klasy 8a, 8b – na I piętrze na łuku koło sali 102 i pokoju nauczycielskiego.

23.  Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe.

24.  Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności z niepełnosprawnościami. W takich przypadkach należy dopilnować, aby dzieci nie udostępniały swoich zabawek innym, natomiast opiekunowie dziecka powinni zadbać o regularne czyszczenie (pranie lub dezynfekcję) zabawki, rzeczy.

25.  Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej nr 15 i 47, a w razie potrzeby w innych salach dydaktycznych. Środki do dezynfekcji rąk są rozmieszczone w świetlicy w sposób umożliwiający łatwy dostęp dla wychowanków pod nadzorem opiekuna. Świetlicę należy wietrzyć (nie rzadziej, niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci w świetlicy), w tym w szczególności przed przyjęciem wychowanków oraz po przeprowadzeniu dezynfekcji.

26.  Nauczyciele oraz pracownicy nie mogą wykonywać żadnych zabiegów medycznych ani podawać lekarstw.

27.  Rodzice regularnie przypominają dziecku o podstawowych zasadach higieny m.in. myciu rąk wodą z mydłem, niepodawaniu ręki na przywitanie, unikaniu częstego dotykania oczu, nosa i ust. Zwracają uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania.

28.  Rodzice są zobowiązani do podania aktualnego numeru telefonu i odbierania telefonów od pracownika szkoły.

 

Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni

29.  Wszystkie osoby trzecie, w tym rodzice uczniów, wchodzące do szkoły mają obowiązek dezynfekowania dłoni lub zakładania rękawiczek ochronnych, zakrycia ust i nosa.

30.  Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robili to uczniowie, szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety.

31.  W szkole monitoruje się codzienne prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości sal zajęć, pomieszczeń sanitarno-higienicznych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatur, włączników.

32.  Przeprowadzając dezynfekcję, w szkole przestrzega się zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Przestrzega się czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów, tak aby uczniowie nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.

33.  W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych wywieszono plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje dezynfekcji.

34.  Szkoła na bieżąco dba o czystość urządzeń sanitarno-higienicznych, w tym ich dezynfekcję lub czyszczenie z użyciem detergentu. 

 

Procedury funkcjonowania Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II w Miastku w okresie zagrożenia epidemicznego COVID – 19

    « Powrót