Informacja dla osób, które złożyły oświadczenie w ramach Konkursu Grantowego "Granty PPGR"

 2021-11-19 00:00:00  |  Celina Król  |      

Informacja dla rodziców, opiekunów prawnych i osób pełnoletnich, którzy złożyli oświadczenia w ramach Konkursu Grantowego "Granty PPGR".

Z uwagi na nałożony na Gminę Miastko obowiązek wypełnienia dodatkowych załączników dotyczących weryfikacji informacji zawartych we wniosku oraz złożonych oświadczeniach o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym –„Granty PPGR” informujemy, że w terminie do dnia 10.12.2021 r. należy przedłożyć w Urzędzie Miejskim w Miastku, ul. Grunwaldzka 1 w pokoju nr 15 kopie dokumentów potwierdzone za zgodność z oryginałem przez rodziców, opiekunów prawnych i osoby pełnoletnie, potwierdzające fakt pracowania członków rodziny (krewnego w linii prostej tj. rodzice, dziadkowie, pradziadkowie/opiekun prawny) w PGR w postaci:
- świadectwa pracy,
- umowy o pracę,
- zaświadczenia z KOWR,
- zaświadczenia z ZUS,
innego dokumentu wydanego przez instytucje organu publicznego, poświadczającego zatrudnienie w PGR.

Jednocześnie informujemy, że niniejsze ogłoszenie nie dotyczy osób, które wcześniej złożyły w/w dokumenty w Urzędzie Miejskim w Miastku.

Informacje takie jak zeznania osób fizycznych, nie będą stanowić podstawy do uznania prawidłowego poświadczenia zatrudnienia w PGR.
Złożone oświadczenia podlegają weryfikacji zgodnie z§ 4 ust.14 Regulaminu konkursu.

Szczegółowych informacji można uzyskać w Wydziale Rozwoju Gospodarczego w Urzędzie Miejskim w Miastku, ul. Grunwaldzka 1, pokój 15 lub pod numerem telefonu 59 857 07 32 i 59 857 07 33.

    « Powrót