Tematy projektów

 2017-11-14 12:42:12  |  markgry admin  |      

Tematy projektów edukacyjnych dla uczniów klas drugich w roku szkolnym 2017/2018:

 

1. A trip to London – multimedialna wycieczka do Londynu.

 

Opiekun projektu: Małgorzata Bocyk
Cele projektu:
• zdobywanie i poszerzanie wiedzy na temat zabytków oraz kultury, geografii i historii Londynu i krajów anglojęzycznych;
• rozwijanie kompetencji interkulturowej;
• rozwijanie ciekawości i tolerancji wobec innych krajów, kultur i zwyczajów;
• propagowanie poprawnego posługiwania się językiem angielskim, niemieckim i polskim;
• kształcenie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji;
• kształcenie umiejętności pracy w grupie;
• podnoszenie jakości prezentacji własnych dokonań przez uczniów;
• rozwijanie kreatywności, samodyscypliny i wyobraźni uczniów.
Opis projektu:
Realizowany ma wymiar działania wewnątrzszkolnego. Projekt polega na przedstawieniu w formie prezentacji multimedialnej, bogatej w zdjęcia i filmiki, najważniejszych zabytków i atrakcji turystycznych Londynu, z uwzględnieniem informacji i ciekawostek związanych ze znanymi Londyńczykami oraz muzyką, filmem, literaturą, życiem codziennym i zwyczajami (scenki dialogowe). Odbiorcą projektu mogą być młodsi koledzy ze szkoły podstawowej. Po prezentacji multimedialnej uczniowie przeprowadzą wśród słuchaczy quiz dotyczący informacji przedstawionych w prezentacji. Oprócz prezentacji multimedialnej uczniowie wykonają również albumy i plakaty o tematyce związanej z Londynem
Przewidziana liczba uczniów – 8.

 

2. Rozwijaj swój mózg każdego dnia.

Opiekun projektu: Grażyna Kropidłowska
Cele projektu:
• planowanie własnego działania i organizowanie współpracy z innymi;
• rozwijanie wyobraźni i twórczego myślenia;
• samodzielne rozpoznawanie problemów i opracowywanie strategii ich rozwiązywania;
• korzystanie z Internetu i programów komputerowych.
Opis projektu:
Jak twierdzą naukowcy: iloraz inteligencji nie jest, jak dotychczas sądziliśmy, dany raz na zawsze. Można go kształtować w dowolnym okresie życia - podwyższyć, szlifując mózg, lub obniżyć, zaniedbując szare komórki. W związku z tym zadanie grupy projektowej będzie polegało na utworzeniu zestawów zadań matematycznych, zagadek i łamigłówek logicznych poprawiających myślenie, ćwiczących koncentrację, pobudzających wyobraźnię - stanowiących trening dla umysłu.
Projekt jest przewidziany dla 6 uczniów.

 

3. ,,Obserwacje pogody”.

Opiekun projektu: Anetta Kisielewska
Cele projektu:
• uczeń poznaje podstawowe przyrządy pomiarowe oraz ich jednostki., a także posługiwania się tymi przyrządami;
• uczeń poznaje składniki pogody i doskonali umiejętności obserwacji pogody;
• uczeń rozwija umiejętności odczytywania i interpretowania danych;
• uczeń dokonuje podstawowych obliczeń, średnich i amplitudy temperatur;
• uczeń wyrabia systematyczność i staranność;
• uczeń współpracuje z innymi – planuje, dzieli się zadaniami i wywiązuje się z nich;
• uczeń sprawnie posługuje się nowoczesnymi technologiami informacyjno-komunikacyjnymi;
• Uczeń potrafi wyszukiwać, selekcjonować i krytycznie analizować potrzebne informacje.
Opis projektu:
Projekt będzie polegał na zapoznaniu się uczniów z zasadami prowadzenia pomiarów oraz sposobów obserwacji pogody. Uczniowie będą dokonywali systematycznych obserwacji i zapisywali ich wyniki, a następnie wprowadzą dane do komputera i dokonają miesięcznych zestawień.
Projekt jest przewidziany dla ? uczniów.

 

4. Co wiemy o zachowaniach sprzyjających i zagrażających zdrowiu?

Opiekun projektu: Anna Krupa-Achtelik
Cele projektu:
• propagowanie zdrowego stylu życia;
• kształtowanie prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży;
• rozwijanie zainteresowań biologicznych;
• kształcenie umiejętności pracy w grupie.
Opis projektu:
Projekt powstał, aby zwiększyć wiedzę dotyczącą zachowań sprzyjających i zagrażających zdrowiu człowieka. Ma on zachęcić uczniów do samodzielnego zdobywania wiedzy, szukania informacji związanych ze zdrowym stylem życia.
Projekt jest przewidziany dla 4 uczniów.

 

5. Miastko dawniej i dziś.

Opiekun projektu: Marek Kruszewski
Cele projektu:
• poznanie historii swojego miasta, zabytków;
• pogłębianie więzi ze środowiskiem lokalnym;
• rozwijanie samodzielności, odpowiedzialności i umiejętności współpracy w grupie.
Opis projektu:
Uczniowie samodzielnie zdobędą wiadomości z różnych źródeł n.t. swojego miasta – artykuły prasowe, ilustracje, ryciny, zdjęcia. Na podstawie zebranych materiałów wykonają wystawę ukazując zmiany jakie nastąpiły w Miastku na przestrzeni lat poprzez zestawienie zdjęć tych samych miejsc i obiektów dawniej i dziś.
Projekt jest przeznaczony dla 4 uczniów.

 

6. „Przyjaźń polsko-węgierska”.

Opiekun projektu: ks. Bogusław Płocharski, Marek Grymbowski
Cele projektu:
• Poznanie wydarzeń historycznych, które wpłynęły na przyjaźń polsko-węgierską;
• zwiedzanie stolicy Polski i Węgier z akcentem na miejsca ważne dla obu państw.
Opis projektu:
Poznanie relacji i powiązań historycznych, które zaowocowały wielokrotnie bardzo dobrą relacją polityczną w historii Polski i Węgier.
Projekt jest przewidziany dla 8 uczniów.

 

7. Święta Bożego Narodzenia w Niemczech.

Opiekun projektu: Małgorzata Przychodniak, Aleksandra Wolff
Cele projektu:
• rozwijanie zainteresowań uczniów w zakresie znajomości symboli i zwyczajów towarzyszących przygotowaniom do Świat Bożego Narodzenia w Niemczech (w okresie adwentu i okresu świątecznego);
• doskonalenie zdolności artystycznych uczniów takich jak: rysowanie, malowanie, majsterkowanie, śpiewanie i recytowanie wierszy;
• doskonalenie kompetencji językowych;
• doskonalenie techniki pracy zespołowej.
Opis projektu:
Uczniowie opracowują w grupach zadania do wykonania ( plakaty przedstawiające symbole bożonarodzeniowe, kalendarze adwentowe i opracowują wystawę). Podczas prezentacji śpiewają również kolędy w języku niemieckim i prezentują swoje wiadomości z zakresu zwyczajów bożonarodzeniowych.
Projekt jest przewidziany dla ? uczniów.

 

8. „Kto czyta, żyje wielokrotnie”.

Opiekun projektu: Ewa Rudnik, Joanna Wcisło
Cele projektu:
• rozwijanie zainteresowań czytelniczych uczniów;
• przygotowanie do samodzielnego poszukiwania informacji i materiałów.;
• uwrażliwianie na piękno kultury i sztuki;
• usprawnianie kompetencji językowych uczniów;
• przygotowanie do aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu kulturalnym, kształtowanie postaw twórczych;
• uczenie praktycznych zasad zachowania się w grupie i współpracy w celu realizacji wytyczonego celu;
• rozwijanie i kształtowanie wrażliwości artystycznej inwencji, wyobraźni i pasji poprzez własną aktywność twórczą;
• zacieśnianie więzi poprzez wspólne działania dzieci i ich szkolnych kolegów;
• wykorzystywanie książki do celów terapeutycznych, wspomaganie dzieci chorych, niepełnosprawnych fizycznie i intelektualnie.
Opis projektu:
Przedstawienie utworów J. Tuwima, M. Konopnickiej, S. Jachowicza, A. Fredry w Przedszkolu nr 1 oraz w Przedszkolu nr 3 w czasie Tygodnia Języka Polskiego. Projekt jest przewidziany dla 10 uczestników.

 

9. Co wiemy o kwasach.

Opiekun projektu: Monika Sukiennik
Cele projektu:
• zapoznanie się z budową kwasów nieorganicznych;
• kształtowanie umiejętności tworzenia modeli cząsteczek kwasów;
• kształtowanie umiejętności zapisywania wzorów strukturalnych kwasów rozwijanie umiejętności wyszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł;
• kształcenie umiejętności zapisywania i poprawnego odczytywania reakcji chemicznych;
• kształcenie badawczego sposobu myślenia;
• kształcenie umiejętności efektywnego współdziałania;
• kształcenie umiejętności prezentowania rezultatów wykonania pracy na forum;
• doskonalenie umiejętności wykorzystania wiedzy do rozwiązywania problemów.
Opis projektu:
Przygotowanie modeli cząsteczek kwasów nieorganicznych (kwas siarkowy(VI) i(IV), kwas azotowy(V), kwas fosforowy(V), kwas chlorowodorowy i siarkowodorowy, kwas węglowy). Wykonanie makiet przedstawiających najważniejsze zastosowanie kwasów. Wykonanie z użyciem modeli cząsteczek i jonów planszy przedstawiającej równania reakcji dysocjacji elektrolitycznej kwasów. Wykonanie gier dydaktycznych o kwasach (domino, Piotruś, puzzle,...). Opracowanie broszury „Niezbędnik gimnazjalisty”, w której zawarte będą wiadomości na temat właściwości poznanych kwasów nieorganicznych. Projekt jest przewidziany dla 5-6 uczniów.

 

10. Przygotowanie filmu promocyjnego Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Jana Pawła II w Miastku.

Opiekun projektu: Arkadiusz Włodarski, Marek Grymbowski
Cele projektu:
• wykorzystanie aktywizujących metod pracy z uczniami i nowoczesnych środków komunikacji;
• zdobycie umiejętności posługiwania się kamerą cyfrową oraz programami do obróbki filmów;
• dla dzkoły: pomoce dydaktyczne na zajęcia.
Opis projektu:
Uczniowie po przydzieleniu zadań będą przygotowywali krótką prezentację SP3 w formie filmu pokazującego funkcjonowanie naszej szkoły i osiągnięcia uczniów. Opracują scenariusz filmu i na jego podstawie stworzą odpowiednią prezentację.
Projekt jest przewidziany dla 4 uczniów.

 

 

11. W świecie bożonarodzeniowych tradycji. Prawdziwa historia św. Mikołaja.

Opiekun projektu: Angelika Wróblewska, Sławomir Wolski
Cele projektu:
• rozumienie potrzeby szanowania tradycji i zwyczajów;
• poznanie historii postaci św. Mikołaja, jego odpowiedników lokalnych i w różnych krajach;
• uczenie cierpliwości, zaufania we własne siły i szacunku dla systematycznej pracy dającej efekty;
• uczenie odpowiedzialności, rzetelności, dyscypliny;
• rozbudzanie potrzeb kulturalnych uczniów;
• rozwijanie wyobraźni i wrażliwości estetycznej;
• rozwijanie umiejętności prawidłowego komunikowania się;
• doskonalenie umiejętności współpracy w grupie.
Opis projektu:
Realizowany projekt ma wymiar działania wewnątrzszkolnego. Głównym założeniem jest promowanie tradycji oraz zwyczajów świątecznych. Efektem pracy będzie ekspozycja samodzielnie wykonanych przez uczniów prac plastycznych oraz możliwość dobrej zabawy podczas prezentacji historii św. Mikołaja.
Projekt jest przewidziany dla 8 uczniów.

 

 

12. Powstanie warszawskie.

Opiekun projektu: Gzregorz Pelowski
Cele projektu:
• poznanie historii związanej z powstaniem warszawskim;
• wyszukanie informacji na temat powstania warszawskiego;
• pielęgnowanie pamięci o najważniejszych momentach polskiej historii;
• rozwijanie świadomości historycznej oraz kształtowanie postaw patriotycznych -uświadomienie uczniom, co to jest patriotyzm;
• uświadomienie uczniom, co to jest patriotyzm;
• utożsamianie się z młodymi ludźmi biorącymi udział powstaniu;
• kształcenie umiejętności prezentowania własnej pracy;
• kształcenie umiejętności pracy w grupie.
Opis projektu:
Uświadomienie uczniom dramatyczności powstania warszawskiego, jego roli w dziejach Polski oraz skutków ogólnonarodowych. Przekazanie wiedzy na temat powstania warszawskiego oraz jego przebiegu, poświęcenia życia młodych ludzi w walce o niepodległość w czasie II Wojny Światowej. Przygotowanie plakatu edukacyjnego.
Projekt jest przewidziany dla 4 uczniów.

 

13. Organizacja, przeprowadzenie i rozegranie turnieju szachowego.

Opiekun projektu: B. Wojtowicz
Cele projektu:
• Popularyzacja szachów jako dyscypliny szachowej;
• Rozwijanie samodzielności i odpowiedzialności u uczniów;
• Wyrabianie umiejętności pracy w zespole;
• Wdrażanie do systematycznej pracy;
• Kształtowanie umiejętności prezentowania własnych osiągnięć.
Opis projektu:
Uczniowie poznają zasady obowiązujące na turniejach szachowych. Doskonalą technikę gry w szachy poprzez uczestnictwo w kółku szachowym i udział w turniejach szachowych. Ponadto zapraszają drużyny z innych szkół do udziału w turnieju. Są odpowiedzialni za przeprowadzenie i rozegranie turnieju szachowego.
Projekt jest przewidziany dla 10 uczniów.

 

14. Starożytne igrzyska olimpijskie.

Opiekun projektu: Nauczyciele wychowania fizycznego
Cele projektu:
• poznanie historii igrzysk olimpijskich;
• poznanie zasad BHP podczas igrzysk olimpijskich;
• poznanie konkurencji igrzysk olimpijskich;
• poznanie technik wykonania poszczególnych elementów konkurencji olimpijskich,
• poznanie zasad zdrowej rywalizacji oraz współzawodnictwa.
Opis projektu:
Uczniowie pod nadzorem nauczycieli wychowania fizycznego zapoznają się z historią igrzysk olimpijskich. W sposób szczegółowy następuje podział ról do przedstawienia i przygotowanie prezentacji multimedialnej. Młodzież uczy się i doskonali wszystkie dyscypliny jakie występowały na olimpiadzie w starożytności, a były to: skoki, biegi, rzuty, zapasy, boks i wyścigi rydwanów. Uczniowie wykazują się możliwościami artystycznymi w trakcie prezentacji.
Projekt jest przewidziany dla 25 uczniów.

 

15. Przedstawienia o tematyce bożonarodzeniowej dla dzieci z oddziałów przedszkolnych i przedszkoli miejskich.

Opiekun projektu: M. Kuna, A. Demko
Cele projektu:
• przygotowanie i wystawienie przedstawienia o tematyce bożonarodzeniowej dla dzieci z oddziałów przedszkolnych i przedszkoli miejskich w grudniu 2017 r. Opis projektu:
Głównym założeniem projektu jest zapoznanie gimnazjalistów z różnymi sposobami wykorzystania własnej kreatywności. Projekt umożliwia zaprezentowanie swoich zdolności scenicznych, muzycznych, plastycznych, organizatorskich. Uczniowie samodzielnie redagują scenariusz, przydzielają role, opracowują scenografię, a wyniki pracy zaprezentują przed zaproszonymi dziećmi w naszej szkole.
Projekt jest przewidziany dla 10-15 uczniów.

    « Powrót